Literature

Advanced river flood monitoring, modelling and forecasting

Merkuryeva, G., Merkuryev, Y., Sokolov, B.V., Potryasaev, S., Zelentsov, V.A., Lektauers, A. Advanced river flood monitoring, modelling and forecasting // Journal of Computational Science Volume 348, 2015. Elsevier B.V. P. 21-33.